Boomtechnisch advies

Boomtechnisch advies beslaat een breed spectrum van beheers- en beleidszaken en advies over het wel of niet weghalen van bomen of verbeteren van groeiomstandigheden.

Advies is een ruim begrip. Het kan eenvoudig in de vorm van een mondeling advies over bijvoorbeeld de soort zwam die op een boom zit. Vaak wordt een advies verwerkt in een rapport. Dit kan een advies over de toekomstverwachting zijn van bomen bijvoorbeeld na de aanleg van een weg of een gebouw. Een voorbeeld is een advies dat is gedaan aan de Zandberglaan in Breda. Hier wilde de gemeente bomen weghalen om een fietspad aan te leggen. Na advies van B-vier en politiek lobbywerk zijn de bomen behouden waarbij het fietspad is aangelegd aan de andere kant van de bomenrij. Dit onderzoek heeft zelfs de regionale krant gehaald, BN de Stem.

Boombeheer

Boombeheer behelst het in kaart brengen van de bestaande bomen op een terrein. Soms moeten de bomen eerst op een kaart aangegeven worden, daarna worden ze opgenomen in een bomenbeheersysteem waarin precies vermeld staat wanneer de bomen gecontroleerd zijn, wanneer dit weer moet gebeuren en wat eventuele maatregelen zijn die genomen moeten worden. B-vier doet dit bijvoorbeeld voor het terrein van de voormalige pastorie in Rijen met 4 bomen die zijn opgenomen in de lijst van nationale monumentale bomen.

Boomveiligheidscontrole

Particulieren en ondernemingen hebben een onderhoudsplicht. Dit houdt in dat ze moeten kunnen aantonen dat ze regelmatig hun bomen laten controleren op veiligheid. De onderhoudsplicht is wettelijk ingesteld om aansprakelijkheid bij schade af te wenden. Als gecertificeerd boomveiligheidscontroleur kan B-vier deze boomveiligheidscontroles uitvoeren. Boomveiligheidscontrole is ook bekend als VTA controle (Visual Tree Assessment). Indien de boom niet veilig is volgt een advies over wat er gedaan kan worden. B-vier doet regelmatig VTA controles bij hotels, bedrijven, scholen en bij particulieren al of niet voor monumentale bomen.

Op de foto rechts is een veiligheidscontrole gedaan met het snoeien van een monumentale boom langs de snelweg bij Breda. Het geluidsscherm is op de foto nog te zien.