Skip to main content

VRAGEN OVER BOMEN

Boomverzorging beslaat een breed spectrum van beheers- en beleidszaken. We kunnen het voorstellen dat u vragen heeft over bomen. Wij hebben hier de veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. Heeft u een vraag die hier niet bij staat vermeld? Neemt u dan even persoonlijk contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Bent u benieuwd wat wij voor diensten verzorgen omtrent boombeheer?
Kijk dan op de pagina “Diensten”.

Wat is de kroonprojectie van een boom?

Kroonprojectie is de diameter van de kroon.

Wat is de boomspiegel?

Dit is de omvang van het plantgat van de boom, meestal weergegeven in lengte en breedtemaat. In de bestrating is het vaak slechts een vak met een afmeting van 1 bij 1 meter. In een bos is dit oneindig groot.

Wat is de definitie van een boom?

Taalkundig wordt een boom omschreven als een houtachtig gewas met een zeer groot wortelgestel en een enkele, stevige, houtige en zich secundair verdikkende, overblijvende stam die zich pas op enige hoogte boven de grond vertakt.

Een bioloog zal al spreken van een boom wanneer hij volgens bepaalde kenmerken behoort tot de groep planten die men bomen noemt, ofwel een pas ontkiemde beukennoot is voor een bioloog al een boom.
Een jurist zal naar andere kenmerken kijken, namelijk naar de juridische context waarbinnen de vraag gesteld wordt, meestal een burengeschil.

Hoe diep groeien boomwortels?

De diepte van wortelgroei hangt af van de boomsoort en de groeiomstandigheden. Als het grondwater binnen twee meter van de oppervlakte (het maaiveld) zit groeien de wortels er naartoe. Dieper gaan ze meestal niet omdat het daar te koud is en er te weinig zuurstof zit. Als er genoeg regenwater in de bovengrond blijft hangen, wortelen bomen oppervlakkiger, in het zogenaamde hangwaterprofiel. Soms zijn (diepere) lagen ondoordringbaar voor boomwortels. Dit kan een natuurlijke oorzaak hebben, zoals een laag keileem. Of het komt door verdichting als gevolg van zwaar verkeer, puin enz.

Hoe kan ik de leeftijd van een boom bepalen?

Van een omgezaagde boom kun je de jaarringen tellen. Dat zijn de zichtbare ringen in het hout die laten zien hoeveel een boom ieder jaar groeit. Maar van een levende boom moet je aan de buitenkant schatten hoe oud hij is, tenzij je kunt nagaan wanneer hij is geplant. Soms zijn de jaarringen van een omgezaagde soortgenoot in de buurt te tellen of geeft een afgezaagde tak een indicatie van de groeisnelheid. De diktegroei van een boom is afhankelijk van de groeiomstandigheden en de soort. Een populier op goede grond groeit zo snel, dat hij na 15 jaar net zo dik kan zijn als een honderdjarige eik op droge zandgrond. Mensen met ervaring en deskundigheid op bomengebied kunnen met een redelijke zekerheid de leeftijd van bomen bepalen.

Bouwen in de buurt van een boom. Waar moet op gelet worden?

De beste oplossing is, volledig bij de boom uit de buurt te blijven. Als dat niet lukt kunnen preventief beschermende maatregelen getroffen worden of tijdens de bouwwerkzaamheden zaken in acht worden genomen. De Bomenstichting heeft het boekje Bomen Effect Analyse uitgebracht waarin standaardprocedures staan beschreven voor de bescherming van bomen in bouw en aanlegsituaties. Laat u altijd adviseren door deskundige boomverzorgers.

En let op onderstaande punten:

 1. Stel vooraf de aannemer of projectontwikkelaar aansprakelijk voor eventuele schade.
 2. Het beste is om niet binnen de kroonprojectie te komen, waardoor takken en wortels beschermd zijn.
 3. Plaats een stevig hek zo ruim mogelijk om de boom, liefst buiten de kroonprojectie te zetten. Zorg ervoor dat het hek niet makkelijk te verplaatsen is.
 4. Gebruik de boom niet als paal: dus geen tuidraden vastmaken, of in spijkeren en schroeven.
 5. Bescherm wortels met een laag zand en daarop rijplaten wanneer er toch onder de boom gereden moet worden.
 6. Laat de bovengrond ongemoeid, want in de bovenste decimeters bevinden zich de meeste wortels.
 7. Bedek wortels niet met asfalt of beton. Er komt geen lucht en water meer in de grond en wortels sterven af.
 8. Grondophoging op de wortels kan zelfs voor korte tijd verstikking tot gevolg hebben.
 9. Verhogen of verlagen van de grondwaterstand kan onherstelbare schade toebrengen met name in het groeiseizoen.
 10. Zijn er toch takken beschadigd of afgebroken roep dan de hulp van een deskundige in.

Hoe en wanneer moet ik snoeien?

Snoeien is niet noodzakelijk voor gewone bomen, wel voor fruitbomen, bloeiende heesters, lei- en knotbomen. Voor deze laatste vier groepen zijn goede snoeiboekjes verkrijgbaar. Een gewone boom redt zichzelf wel. Wilt u hem toch snoeien omdat takken in de weg zitten, hou dan een aantal basisregels aan. Zagen kan iedereen wel, maar u moet weten of die tak op dat moment op die manier wel gesnoeid kan worden en of u de boom of uzelf niet in gevaar brengt.

Tijdstip en hoeveelheid
De boom moet kunnen reageren op de wond die ontstaat. Deze reactie vindt vooral plaats in het groeiseizoen, dus als de boom in het blad staat. Sommige boomsoorten gaan bloeden als ze in de winter of het vroege voorjaar worden gesnoeid. Zomersnoei is daarom veelal het beste voor gewone bomen, zoals berken, esdoorns en noten. Verder is het belangrijk, geen jaren te wachten: hoe dikker de tak, hoe groter en schadelijker de snoeiwond. Snoei per jaar niet meer dan 20% van het kroonvolume weg.

Zelf doen of uitbesteden
Een jonge boom kunt u zelf vanaf de grond snoeien. Ga zeker niet zelf met een motorzaag op een ladder aan het werk. Daarmee brengt u zichzelf en de boom in gevaar. Ook bij twijfel is het raadzaam een boomverzorger in te schakelen.

Wat is het kandelaberen van bomen?

Kandelaberen is het afzagen van alle takken tot er alleen nog een stam en takstompen overblijven. Niet alle bomen kunnen hier tegen; beuk en eik gaan eraan dood. Linde, plataan en iep overleven dit wel. De takstompen gaan massaal uitlopen en moeten voortaan regelmatig opnieuw afgezet (gesnoeid) worden. Als boomspecialist zijn we geen voorstander van kandelaberen, maar het is soms een laatste redmiddel om bomen te behouden.

Hoe ver moet een boom uit de erfgrens staan?

Buren hebben het recht verwijdering van een boom te vorderen indien de boom binnen twee meter van hun erfgrens staat (voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter).Uitzonderingen op deze hoofdregel:

Onderlinge afspraken

Afspraken tussen buren onderling zijn juridisch meestal sterker dan de hoofdregel uit het burenrecht. De afspraken moeten dan wel te bewijzen zijn, dus op schrift gesteld, gedateerd en ondertekend door beide buren.

Kleinere afstand

In veel gemeenten geldt een kleinere dan de wettelijke afstand. Deze is vastgelegd in de kap- of bomenverordening. Ook kan er sprake zijn van een vaste, ‘aantoonbare’ plaatselijke gewoonte om bomen op kortere afstand van de erfgrens te planten.

Verjaring

Het recht om verwijdering te vragen kan verjaren. De verjaringstermijn is in principe twintig jaar vanaf het planten van de boom. Daarbij is het niet van belang of het nog steeds om dezelfde buren gaat.

Kapvergunning

De eigenaar is ondanks het verwijderingrecht van de buren verplicht voor de boom een kapvergunning aan te vragen bij de gemeente. De gemeente kan deze weigeren.

Niet boven scheidsmuur

Als de boom niet boven een scheidsmuur, hek of andere erfafscheiding uitkomt, kan geen verwijdering gevorderd worden.

Erfgrens

Soms loopt de erfgrens anders dan de kadastrale grens. Als er een sloot of greppel ligt tussen twee erven, kan de erfgrens de oever zijn die het verst van de boom ligt.

Schadevergoeding

De boomeigenaar kan soms door betaling van een afkoopsom zijn boom in de verboden zone behouden.

Openbaar groen

De afstand van twee meter geldt doorgaans niet voor bomen in openbaar eigendom (bijvoorbeeld van de gemeente of Rijkswaterstaat). Neem voor advies contact op met de boomspecialist.

 

Kun je coniferen snoeien?

Taalkundig wordt een boom omschreven als een houtachtig gewas met een zeer groot wortelgestel en een enkele, stevige, houtige en zich secundair verdikkende, overblijvende stam die zich pas op enige hoogte boven de grond vertakt.

Een bioloog zal al spreken van een boom wanneer hij volgens bepaalde kenmerken behoort tot de groep planten die men bomen noemt, ofwel een pas ontkiemde beukennoot is voor een bioloog al een boom.
Een jurist zal naar andere kenmerken kijken, namelijk naar de juridische context waarbinnen de vraag gesteld wordt, meestal een burengeschil.

Welke regels gelden er voor overhangende takken en doorgeschoten wortels? Mogen mijn buren die zomaar snoeien?

Buren hebben het recht de boomeigenaar door middel van een schriftelijke aanmaning, te verzoeken overhangende takken van de boom te verwijderen. Laat de eigenaar dit na, dan mogen de buren de overhangende takken zelf verwijderen, maar niet op het terrein van de eigenaar komen. Voor de kap van wortels is een schriftelijke aanmaning niet nodig.

De bomenstichting heeft een boekje waarin in begrijpelijke staal de wetteksten staan uitgelegd met voorbeelden.

Is het nodig om bomen water te geven?

Bij langdurige droogte is het belangrijk om jonge, pas geplante bomen te begieten.

Wie is de eigenaar van een boom?

In de meeste gevallen is de eigenaar van de grond tevens de eigenaar van de boom. Een huurder zal altijd de schriftelijke toestemming van de eigenaar moeten hebben om bijvoorbeeld een omgevingsvergunnning voor het kappen aan te vragen.

Wie is de eigenaar van een boom of heg als die op de erfgrens staat?

 • Beide buren zijn in principe mede-eigenaar van een boom of heg wanneer deze op de erfgrens staat.
 • ‘Mede-eigendom’ betekent, dat de ene eigenaar niet bevoegd is zonder toestemming van de andere eigenaar iets aan de beplantingen te doen. Zonder deze toestemming zal men de bestaande situatie niet kunnen wijzigen.
 • Het is niet van belang of de erfgrens precies door het midden van de stam loopt, als hij maar door de stamvoet gaat. Als de boom na verloop van jaren over de erfgrens is gegroeid, zijn de buren mede-eigenaar geworden.
 • Alles dient dus altijd in onderling overleg te worden geregeld en de kosten moeten worden gedeeld.
 • Als de een iets doet zonder overleg met de ander, kan die ander een schadevergoeding eisen.
 • De plicht tot overleg geldt voor snoeien, maar ook voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen.

Kan het kwaad om feestverlichting in de boom te hangen?

Gebruik zo weinig mogelijk spijkers/schroeven. Het is belangrijk om na het feest de verlichting en de snoeren te verwijderen, inclusief alle spijkers en schroeven. Dit in verband met het onderhoud van de boom en mogelijke beschadigingen.

Wat is mijn boom waard en is een schade aan een boom in geld uit te drukken?

B-vier kan als gecertificeerd boomtaxateur aan de hand van een vaste methode bepalen wat uw boom in geld waard is en wat de financiële schade is. Kijk onder boom taxatie op onze website.

STEL UW VRAAG
of maak een afspraak

Wij helpen u graag verder op het gebied van boombeheer.
Neemt u vrijblijvend contact op per e-mail of telefoon.

Contact per e-mailT: 076-520 3909